ค้นหา

 พ่อค้า และนักธุรกิจกับระบบรัฐสภาไทย
รหัส : 09000800
โครงการ : พ่อค้า และนักธุรกิจกับระบบรัฐสภาไทย
Project : Businessmen and the Thai Parliament System.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ต้องการที่จะชี้ให้เห็นแรงจูงใจ และกระบวนการเข้ามาของพ่อค้า และนักธุรกิจในระบบรัฐสภาไทย
  2. ต้องการทราบคุณประโยชน์ของการเข้ามาของพ่อค้า และนักธุรกิจในระบบรัฐสภา
นักวิจัย :

ปรีชา อุปโยคิน

สุรีย์ กาญจนวงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th