ค้นหา

 การประเมินทางเศรษฐกิจ และสังคมของระบบการเกษตรเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่
รหัส : 09000795
โครงการ : การประเมินทางเศรษฐกิจ และสังคมของระบบการเกษตรเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่
Project : Socio - Economic Evaluation of Conservation Agricultural System on Sloping Highland in Chiang Mai Province
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษา และทำความเข้าใจถึงความแตกต่างของเกษตรกร ในด้านต่างๆ ประเมินทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรเชิงอนุรักษ์
  2. วิเคราะห์ผลทางเศรษฐกิจจากการใช้เทคโนโลยีการผลิต ที่แตกต่างกัน ตลอดจนวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และสังคม
นักวิจัย :

กุศล ทองงาม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th