ค้นหา

 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ : กรณีศึกษาสาขาบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
รหัส : 09000794
โครงการ : ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ : กรณีศึกษาสาขาบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
Project : The Customer Satisfaction on the Services of the Siam Commercial Bank Pnblic Cermpany Limites : A Case Stndy of Bungbgon District, Sisaket Provimce
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : -
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบึงบูรพ์ว่ามีความพึงพอใจในระดับใด
  2. เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจ ของลูกค้าที่ได้เข้ามาใช้บริการ
นักวิจัย :

ชนะ กล้าชิงชัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th