ค้นหา

 การจัดการด้านการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำในประเทศไทย
รหัส : 09000790
โครงการ : การจัดการด้านการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำในประเทศไทย
Project : Environmental Marketing of Leading Consumer Product in Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาทัศนคติและความเห็นในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการตลาด เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารของบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำในประเทศไทย
  2. เพื่อศึกษาการใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการใช้ส่วนผสมการตลาด (Marketing Meise) ของบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำในประเทศไทย
นักวิจัย :

เพลินทิพย์ โกเมศโสภา

สาวิกา อุณหนันท์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th