ค้นหา

 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการผลิตสุราเถื่อน ในเขตอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
รหัส : 09000764
โครงการ : ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการผลิตสุราเถื่อน ในเขตอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมสรรพากร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาปริมาณการผลิต การจำหน่าย และการบริโภคสุราเถื่อนและ รายได้ในรูปของภาษีสรรพสามิตที่รัฐสูญเสียไป
  2. ศึกษาสาเหตุที่ประชาชนยังยึดอาชีพการผลิตและจำหน่าย ตลอดจนยังนิยมดื่มสุราเถื่อน
  3. เพื่อนำผลการวิจัยนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับหน่วยภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
นักวิจัย :

เจริญ สร้างถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th