ค้นหา

 ลักษณะทางธรณีเทคนิคของดินขาวนราธิวาส
รหัส : 01000252
โครงการ : ลักษณะทางธรณีเทคนิคของดินขาวนราธิวาส
Project : Geotechnical Characterize of Narathiwat Kaolinite.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาสมบัติของดินในแง่ของแร่วิทยา เคมี ทางกายภาพและทางกลที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมแร่ดินขาว และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ดินชนิดนี้เป็นวัตถุดิน
  2. ศึกษาการดำเนินทางธรณีวิทยาของดินและหาความสัมพันธ์ที่ใช้เป็นสมบัติดัชนีของดิน เพื่อหาความเหมาะสมสำหรับไปใช้ในอุตสาหกรรมดินขาว
นักวิจัย :

ดนุพล ตันนโยภาส
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th