ค้นหา

 การศึกษาแนวโน้มและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย
รหัส : 09000730
โครงการ : การศึกษาแนวโน้มและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย
Project : Study on Trend and Operational Guideline Related to National R&D Expenditure of Thailand.Study on Trend and Operational Guideline Related to National R&D Expenditure of Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : กองนโยบายและวางแผนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

จินตนาภา โสภณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th