ค้นหา

 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
รหัส : 09000727
โครงการ : การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
Project : Comparative Study on Environmental Management of Japanese Companies in Thailand and Japan.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 295,300 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมทางด้านการตลาดการผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบัญชีและการเงินของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น
  2. เพื่อเปรียบเทียบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทญี่ปุ่นใน ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
  3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ
นักวิจัย :

อัจฉรา จันทร์ฉาย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th