ค้นหา

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรพัฒนาเอกชน : กรณีศึกษาสมาคมหยาดฝน จังหวัดตรัง
รหัส : 09000724
โครงการ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรพัฒนาเอกชน : กรณีศึกษาสมาคมหยาดฝน จังหวัดตรัง
Project : Environmental and Natural Resource Management of Non-governmental Organization : A Case Study of Yadfon Association, Changwat Trang.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะศิลปศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงกระบวนการทำงานของสมาคมหยาดฝนในแง่ การก่อตัว วิวัฒนาการ วิธีการทำงานของสมาคมหยาดฝน
  2. ศึกษาปัญหาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ สมาคมหยาดฝน
นักวิจัย :

เก็ตถวา บุญปราการ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th