ค้นหา

 ความคิดเห็นและพฤติกรรมของผู้ใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรมที่มีต่อระบบการจ่ายเงินเดือนด้วยเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัส : 09000721
โครงการ : ความคิดเห็นและพฤติกรรมของผู้ใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรมที่มีต่อระบบการจ่ายเงินเดือนด้วยเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วันทนีย์ แสนภักดี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th