ค้นหา

 การประเมินผลกระทบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในจังหวัดสงขลา
รหัส : 09000676
โครงการ : การประเมินผลกระทบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในจังหวัดสงขลา
Project : Economic Social and Environmental impacts of Shrimp farming in Songkhla Province : Re-assessment.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในระบบการจัดการต่าง ๆ
  2. เพื่อค้นหากลยุทธ์ในการปรับตัวของผู้เลี้ยงที่จะนำไปสู่วิถีการผลิตที่ยั่งยืน
นักวิจัย :

สุธัญญา ทองรักษ์

สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th