ค้นหา

 ความพึงพอใจของพนักงานสหกรณ์ต่อหน้าที่การงานและผลตอบแทนที่ได้รับ
รหัส : 09000665
โครงการ : ความพึงพอใจของพนักงานสหกรณ์ต่อหน้าที่การงานและผลตอบแทนที่ได้รับ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2539
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : กองวิชาการ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานสหกรณ์ว่ามีความรู้สึกพอใจต่อการทำงานในสหกรณ์
  2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทำงานและผลตอบแทนที่ได้รับระหว่างพนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กับพนักงานสหกรณ์การเกษตร
  3. เพื่อทราบปัญหาต่าง ๆ ในการทำงานของพนักงานสหกรณ์
นักวิจัย :

สมเกียรติ ฉายโซ้น
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th