ค้นหา

 กระบวนการจ้างแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบเข้าเมือง และความคิดเห็นของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
รหัส : 09000647
โครงการ : กระบวนการจ้างแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบเข้าเมือง และความคิดเห็นของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษากระบวนการเข้ามาในประเทศไทย และกระบวนการ เข้ามาทำงานรวมทั้งการจ้างงานของแรงงานต่างชาติ จากประเทศเพื่อนบ้าน
  2. ศึกษาผลสืบเนื่อง (consequences) จากการมีแรงงาน และผลที่มีต่อแรงงานไทย
  3. ศึกษาความคิดเห็นของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่างชาติ ที่มีต่อสังคมไทยทางด้านประชากร ด้านเศรษฐกิจ-สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ประชาชนไทย เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนที่ เกี่ยวข้อง ที่มีต่อนโยบายและมาตรการในการผ่อนปรน ให้มีการใช้แรงงานต่างชาติ
นักวิจัย :

กุศล สุนทรธาดา

อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th