ค้นหา

 การทดสอบระบบสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาการเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
รหัส : 01000251
โครงการ : การทดสอบระบบสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาการเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
Project : A Validation of the Geographic Information System Developed for Agricultural Development in Phatthana Nikhon District, Lop Buri Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : กองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อปรับค่าคะแนนและน้ำหนักของตัวแปรในระบบสนเทศ ภูมิศาสตร์ เพื่อการพัฒนาพื้นที่เกษตรในอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
  2. เพื่อประเมินและหาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความเหมาะสมดินสำหรับการปลูกข้าว ข้าวโพดและถั่วเหลือง และผลผลิตของพืชในภาคสนาม
  3. เพื่อประเมินความสม่ำเสมอของปัจจัยที่พบในแต่ละขั้นความเหมาะสมดินสำหรับการปลูกพืช
นักวิจัย :

สมเด็จพระเทพฯสิรินธร

พิสุทธิ์ วิจารสรณ์

ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์

สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์

อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th