ค้นหา

 การประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่มีต่อประชาชนต่างท้องที่และอาชีพ กรณีภาคเหนือ
รหัส : 09000631
โครงการ : การประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่มีต่อประชาชนต่างท้องที่และอาชีพ กรณีภาคเหนือ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อประเมินรายได้และความเหลื่อมล้ำในการกระจาย รายได้ของครัวเรือนในชนบท
  2. เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุแห่งความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ระหว่างคนรวยและคนจนในชนบทภาคเหนือ
  3. เพื่อวิเคราะห์เสนอแนะนัยทางนโยบายอันอาจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
นักวิจัย :

อุดม ทุมโฆสิต
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th