ค้นหา

 การศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจกับทัศนคติ ของพ่อค้าชาวนครราชสีมา ต่อระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
รหัส : 09000597
โครงการ : การศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจกับทัศนคติ ของพ่อค้าชาวนครราชสีมา ต่อระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2534
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : กองบัญชาการศึกษา
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจของพ่อค้าต่อระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
  2. เพื่อสำรวจทัศนคติของพ่อค้าต่อระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง
นักวิจัย :

ชัยสิทธิ์ ผลประสิทธิ์

ชาญชัย โพธิสกุล

ไพโรจน์ เจือประทุม

อุทัยวรรณ สุประดิษฐ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th