ค้นหา

 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์การป้องกันอันตรายจากเสียงดังของผู้ปฏิบัติงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
รหัส : 02000936
โครงการ : การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์การป้องกันอันตรายจากเสียงดังของผู้ปฏิบัติงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม
  2. เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายหู และอัตราจากเสียงดัง ของผู้ปฏิบัติงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม
  3. เพื่อศึกษาถึงทัศนคติที่มีต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันหูของผู้ปฏิบัติงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม
  4. เพื่อศึกษาถึงการปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันหูของผู้ปฏิบัติงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม
  5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันหูของผู้ปฏิบัติงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม
นักวิจัย :

ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์

ถิรพงษ์ ถิรมนัส

อนามัย ธีรวิโรจน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th