ค้นหา

 การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ก่อนดำเนินการเป็นหมู่บ้านสาธิตการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้
รหัส : 09000404
โครงการ : การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ก่อนดำเนินการเป็นหมู่บ้านสาธิตการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2533
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 จ.ราชบุรี
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมพัฒนาที่ดิน
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

อิศรางค์ สุขประเสริฐ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th