ค้นหา

 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
รหัส : 09000282
โครงการ : การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2533
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

อาทร สุพโปฎก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th