ค้นหา

 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรายได้ของสมาชิกนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
รหัส : 09000177
โครงการ : การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรายได้ของสมาชิกนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐานและประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : กองวิชาการและแผนงาน
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมประชาสงเคราะห์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

พูนสุข โชติกวณิชย์

เดชา เปรมฤดีเลิศ

ประทุมวรรณ รักแย้ม

พิมพิมล พลเวียง

รัชดา เขื่อนสุวรรณ

ศุภลักษณ์ อารีย์สว่างวงศ์

สุนีย์ สายสุพัฒนผล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th