ค้นหา

 สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตร (ธกส.) และเกษตรกรรายตัว
รหัส : 09000103
โครงการ : สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตร (ธกส.) และเกษตรกรรายตัว
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th