ค้นหา

 บทบาททางเศรษฐกิจและสังคม ของอุตสาหกรรมภาคหัตถกรรมในประเทศไทย
รหัส : 09000010
โครงการ : บทบาททางเศรษฐกิจและสังคม ของอุตสาหกรรมภาคหัตถกรรมในประเทศไทย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th