ค้นหา

 ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการพัฒนาด้านการวิจัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งของประเทศไทย
รหัส : 08190247
โครงการ : ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการพัฒนาด้านการวิจัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งของประเทศไทย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หน่วยงานระดับกระทรวง : กองบัญชาการกองทัพไทย
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรือหน่วยงานที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัย แต่จะเน้นที่หน่วยงานภาครัฐเป็นส่วนใหญ่
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษารูปแบบกลยุทธ์การพัฒนาด้านวิจัย โดยเฉพาะกลยุทธ์เชิงรุกและกระบวนการการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการใช้งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา หาหนทางพัฒนา และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของประเทศต่าง ๆ ที่มีความเจริญก้าวหน้าโดยอาศัยหลักเศรษฐกิจฐานความรู้
  2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวิจัย ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย
  3. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค จุดอ่อน ภาวะคุกคาม จุดแข็ง และโอกาส ในด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
นักวิจัย :

สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th