ค้นหา

 การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ
รหัส : 08190244
โครงการ : การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ
Project : Involvement of the Local Administration in Preventing Recidivism.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 147,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักทัณฑปฏิบัติ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมราชทัณฑ์
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาเฉพาะหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของเรือนจำใน 5 พื้นที่ คือ จังหวัดพะเยา ปทุมธานี จันทบุรี สงขลา ชัยภูมิ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมที่จะป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังภายหลังปล่อย
  2. เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ต้องขังในการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
  3. เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการบูรณาการการมีส่วนร่วมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังภายหลังปล่อย
นักวิจัย :

เสาวคนธ์ เจษฎารักษ์

รัศมี สุวรรณหงษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th