ค้นหา

 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับความพึงพอใจ ต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2552
รหัส : 08190239
โครงการ : ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับความพึงพอใจ ต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2552
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิจัยและพัฒนา
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันพระปกเกล้า
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศจากการสุ่มตัวอย่างเป็นแบบ Stratified Three - Stage Sampling ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทราบความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ
  2. เพื่อได้ข้อมูลผลการสำรวจสำหรับนำไปใช้ประกอบการวัดระดับ การให้บริการของหน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (Peoplek's Audit)
  3. เพื่อนำเสนอความคิดเห็นของประชาชนต่อผู้เกี่ยวข้อง สำหรับนำไปใช้พัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
นักวิจัย :

ถวิลวดี บุรีกุล

วิศิษฏ์ ชัชวาลทิพากร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th