ค้นหา

 รูปแบบการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน ของหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อรองรับแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ในการสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณ เพื่อพัฒนาจัง
รหัส : 08190235
โครงการ : รูปแบบการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน ของหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อรองรับแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ในการสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณ เพื่อพัฒนาจัง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 150,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะครุศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ขอบเขตการวิจัย : ขอบเขตพื้นที่ศึกษา เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดหรือใกล้เคียงชายแดนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยใช้อำเภอเป็นศูนย์กลาง และระดับตำบลเป็นฐานของการศึกษา
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อรองรับแผนพัฒนาอำเภอ จังหวัด และกลุ่มจังหวัด
  2. เพื่อศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน ของหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
นักวิจัย :

สุดใจ สะอาดยิ่ง

ดารุณ พรรณดวงเนตร

ธานิก นามวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th