ค้นหา

 การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และระบบการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
รหัส : 08190229
โครงการ : การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และระบบการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะรัฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจากเอกสาร ข้อกฏหมาย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ศึกษาแนวทางวิธีการลงทะเบียนรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจากต่างประเทศในกลุ่มยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเซีย
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาปัญหาการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของประเทศไทย และแนวทางแก้ไขตามกฏหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
  2. เพื่อศึกษาระบบการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของต่างประเทศ
  3. เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และระบบการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมกรอบงบประมาณ
นักวิจัย :

ดำรงค์ วัฒนา

จรรยา กรัณยโสภณ

ชนิดา เปล่งเสียง

ชัยรัตน์ อุดมเดชะ

ชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว

พรมณี ขำเลิศ

ศิริรัตน์ แอดสกุล

อร่าม ศิริพันธุ์

เอนก อยู่ยรรยง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th