ค้นหา

 การศึกษารูปแบบการดำเนินงานของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงยุติธรรม
รหัส : 08190215
โครงการ : การศึกษารูปแบบการดำเนินงานของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงยุติธรรม
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะนิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาถึงผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมในความหมายอย่างกว้าง ไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชน เช่น เจ้าพนักงานบังคับคดี พนักงานรักษาความปลอดภัย นักสืบเอกชน นักประเมินราคาทรัพย์สิน นักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น อันเป็นอาชีพที่ส่งผลต่อกระบวนการยุติธรรม
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษารูปแบบโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลผู้ปฏิบัติงาน ในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยและต่างประเทศ
  2. เพื่อศึกษาแนวคิด หลักเกณฑ์ และวิธีการในการกำหนดหรือจำแนกอาชีพ ในกระบวนการยุติธรรมที่จำเป็นจะต้องมีการกำกับดูแล
  3. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอรูปแบบแนวทางหรือโครงสร้างของหน่วยงานในการกำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย
นักวิจัย :

วีระพงษ์ บุญโญภาส

จิรวุฒิ ลิปิพันธ์

มธุศร สุทธะลักษณ์

สำเรียง เมฆเกรียงไกร

สุพัตรา แผนวิชิต
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th