ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2552
รหัส : 08190187
โครงการ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2552
Project : People's Participation in Formulating the Fiscal Year 2552 Wiangphrao Municipality Development Plan, Phrao District, Chiang Mai Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีรายชื่ออยู่ในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 366 คน โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นเครื่องมือ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2555) เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
  2. เพื่อศึกษาถึงรูปแบบลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2555) เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
  3. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2555) เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย :

โกสุมภ์ สายจันทร์

สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว

อาดิษฐ์ อินทจักร์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th