ค้นหา

 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการสวัสดิการ ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัส : 08190183
โครงการ : ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการสวัสดิการ ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะพลศึกษา
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอบเขตการวิจัย : ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรที่สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2550 จำนวน 3,560 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นได้จำนวน 333 คน ตัวแปรต้นได้แก่ สภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น เพศ สถานภาพ สายปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วินิดา เจียระนัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th