ค้นหา

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัส : 08190182
โครงการ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Project : The Factors That Affects Well-Being, Satisfaction and Unsatisfaction Towards the Personnel's Performance of Office of the Permanent Secretary for Education.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ทฤษฎีสองปัจจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานของเฮอร์เบิร์ก (Herzberg) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  2. เพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยความผาสุก ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  4. เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างแรงจูงใจเพื่อสร้างความผาสุก และความพึงพอใจแก่บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นักวิจัย :

- สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th