ค้นหา

 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รหัส : 08190180
โครงการ : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Project : Job Satisfaction of the Personnels of HRH Princess Mahachakri Sirindhorn Medical Center.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ซึ่งมีกลุ่มประชากรเป้าหมายเป็นจำนวน 236 คน
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของบุคลากร ในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
  3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
นักวิจัย :

ใจทิพย์ สุขพูล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th