ค้นหา

 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อการบริหารงานของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รหัส : 08190164
โครงการ : ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อการบริหารงานของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 22,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษามุ่งที่จะศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อการบริหารงานของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

พิทยา แดงมณี

วิทยา สุจริตธนารักษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th