ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง : ศึกษาเปรียบเทียบเทศบาลเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี กับเทศบาลเมืองพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
รหัส : 08190163
โครงการ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง : ศึกษาเปรียบเทียบเทศบาลเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี กับเทศบาลเมืองพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
Project : People's Participation in Election : Comparative Study in the Municipality of Mueng Pattani, Amphoe Mueng, Changwat Pattani and the Municipality of Mueng Phatthalung, Amphoe Mueng, Changwat Phatthalung.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาเขตปัตตานี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นในการเลือกตั้ง
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเปรียบเทียบผลความแตกต่างที่สำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลที่มีลักษณะต่างกันระหว่างชุมชนชาวพุทธ กับชุมชนมุสลิม
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลความแตกต่างที่สำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนกับคุณลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษาของแต่ละท้องที่
นักวิจัย :

ธนัท บุญคงวัฒน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th