ค้นหา

 การออกแบบและสร้างเครื่องลดการบวมในผู้ป่วย
รหัส : 01000247
โครงการ : การออกแบบและสร้างเครื่องลดการบวมในผู้ป่วย
Project : Design and Construction of on Edema Treatment Unit.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ออกแบบและสร้างเครื่องบำบัดการบวม
  2. ส่งเสริมให้มีการสร้างอุปกรณ์การแพทย์ขึ้นใช้
นักวิจัย :

สมโภชน์ อิ่มเอิม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th