ค้นหา

 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของกัมพูชาในปัจจุบัน
รหัส : 08190138
โครงการ : การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของกัมพูชาในปัจจุบัน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 513,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : เป็นการวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศกัมพูชา
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ และความเป็นไปของวิธีทางของประเทศกัมพูชา
  2. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการปกครอง เศรษฐศาสตร์การเมืองสิ่งแวดล้อมเมืองของประเทศกัมพูชา
นักวิจัย :

โกสุมภ์ สายจันทร์

เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ

สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

เสน่ห์ ญาณสาร

อุดม เกิดพิบูลย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th