ค้นหา

 ความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช...
รหัส : 08190103
โครงการ : ความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช...
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิจัยและพัฒนา
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันพระปกเกล้า
ขอบเขตการวิจัย : การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญที่ได้มีการยกร่างในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช...
  2. เพื่อรวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการพิจารณาปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช...
นักวิจัย :

ถวิลวดี บุรีกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th