ค้นหา

 การพัฒนาระบบประเมินบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ
รหัส : 08190095
โครงการ : การพัฒนาระบบประเมินบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 130,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : กรมแพทย์ทหารเรือ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กองทัพเรือ
ขอบเขตการวิจัย : 1. ใช้เป็นแนวทางในการประเมินบุคลากรในระยะยาว 2.ใช้ในการปรับปรุงส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสถานภาพการประเมินบุคลากรของกรมแพทย์ทหารเรือ
  2. เพื่อพัฒนาระบบประเมินบุคลากรกรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทั้งระดับนายทหารชั้นประทวน นายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นนายนาวา
  3. เพื่อประเมินระบบประเมินบุคลากรที่พัฒนาขึ้น
นักวิจัย :

พงศ์เทพ จิระโร

จักรกฤษณ์ ชาวสวนมุ่งเจริญ ร.น.

สมศักดิ์ สุขเอี่ยม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th