ค้นหา

 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
รหัส : 08190089
โครงการ : ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 169,760 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาเฉพาะประชากรในเขตอำเภอรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง คือ อำเภอเมือง อำเภอหาดใหญ่ อำเภอบางกล้า อำเภอรัตนภูมิ และอำเภอสิงหนคร
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาทะเลสาบสงขลา
  2. ศึกษารูปแบบและวิธีการของการพัฒนาทะเลสาบให้ยั่งยืน
  3. ศึกษาความต้องการในอนาคตของประชากรรอบทะเลสาบตอนล่าง
  4. ศึกษาแนวโน้มและทิศทางของการพัฒนาทะเลสาบสงขลา
นักวิจัย :

อุไรวรรณ อินทศร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th