ค้นหา

 ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
รหัส : 08190075
โครงการ : ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 37,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างประชาชนในตำบล จำนวน 900 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ, เอกชน/รัฐวิสาหกิจ, ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว, รับจ้าง, นักเรียน/นักศึกษา, เกษตรกร โดยสุ่มตัวอย่างคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถาม
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ในงานด้านบริการ
  2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
นักวิจัย :

ประสิทธิ์ สุโข

สร้อยทอง สุภาเลิศ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th