ค้นหา

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
รหัส : 08190056
โครงการ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
Project : Satisfaction of Clients Towards Service of Thai Traditional Medicine Clinic Sirindhord College of Public Health, Khon-Kaen Province
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 75,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาการวิจัยในครั้งนี้ทำการรวบรวมข้อมูลจากผู้มารับบริการในคลินิกแพทย์แผนไทยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุกัณฑา หมวดทอง

โชติรส โตวนิชย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th