ค้นหา

 การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการอนุรักษ์ถ้ำเขาหลวงจังหวัดเพชรบุรี
รหัส : 08190051
โครงการ : การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการอนุรักษ์ถ้ำเขาหลวงจังหวัดเพชรบุรี
Project : Participlation of Local Organization and People in Conservation Tham Khoa Luang Phetchaburi Province
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ขอบเขตการวิจัย : ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นตัวแทนประชากรทั้งสิ้น 315 คน คือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี คณะสงฆ์ แม่ชี คณะกรรมการวัดบุญทวี และกลุ่มประชาชนมีส่วนได้เสียในการใช้ประโยชน์กับถ้ำเขาหลวง
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทราบระดับการมีส่วนร่วมขององค์กรส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการอนุรักษ์ถ้ำเขาหลวง
  2. เพื่อทราบระดับการมีส่วนร่วมขององค์กรส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการอนุรักษ์ถ้ำเขาหลวงในแต่ละด้าน
นักวิจัย :

นาถสุดา วงษ์บุญงาม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th