ค้นหา

 โครงการศึกษาการตรวจสอบโดยสังคม : เครื่องมือด้านการบริหารจัดการเพื่อการลดความยากจน และเพิ่มความเข้มแข็งชุมชนในประเทศไทย
รหัส : 08190030
โครงการ : โครงการศึกษาการตรวจสอบโดยสังคม : เครื่องมือด้านการบริหารจัดการเพื่อการลดความยากจน และเพิ่มความเข้มแข็งชุมชนในประเทศไทย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาการปรับใช้วิธีการใหม่ซึ่งพัฒนาโดย CIET
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสร้างยุทธศาสตร์และกรองในการตรวจติดตามนโยบายและผลลัพธ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  2. เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ข้อมูลหลักฐานที่ประมวลได้จากระดับท้องถิ่นเป็นพื้นฐานในการดำเนินการต่าง ๆ
  3. เพื่อปรับปรุงเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการแบบมุ่งผลลัพธ์
นักวิจัย :

- สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th