ค้นหา

 การแปลงนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545-2549) สู่แผนการวิจัยแห่งชาติ : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาไม้ผล
รหัส : 08190005
โครงการ : การแปลงนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545-2549) สู่แผนการวิจัยแห่งชาติ : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาไม้ผล
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : เพื่อให้ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติต่าง ๆ ข้างต้นก้าวไปสู่การปฏิบัติดำเนินการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจึงจัดให้มีการแปลงนโยบายและแนวทางการวิจัยแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545-2549) สู่แผนการวิจัยแห่งชาติขึ้น
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อให้สามารถระบุประเด็นและเป้าหมายการวิจัยของชุดโครงการฯ ได้อย่างคมชัด
  2. เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์ในระหว่างผู้มีส่วนได้เสียอันได้แก่ผู้กำหนดนโยบายและผู้ใช้ผลงานวิจัย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน
  3. เพื่อให้เกิดการวิจัยที่เป็นบูรณาการ (สหวิชาการ สหสถาบัน สหวิชาชีพ) เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง
  4. เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่องบประมาณของประเทศและผลการวิจัยได้นำไปใช้จริง
นักวิจัย :

พิทยา สรวมศิริ

ไพฑูรย์ รอดวินิจ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th