ค้นหา

 ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อระบบประเมินผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าพระนครใต้
รหัส : 08190004
โครงการ : ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อระบบประเมินผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าพระนครใต้
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อระบบประเมินผลการดำเนินงาน (Performance Agreement) ในฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าพระนครใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อระบบประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าพระนครใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  2. เพื่อศึกษา ปัญหา และข้อเสนอแนะ ของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ต่อระบบประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าพระนครใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นักวิจัย :

กฤษฎา ทองเต็ม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th