ค้นหา

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม
รหัส : 08008683
โครงการ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 463,340 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันดำรงราชานุภาพ
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ขอบเขตการวิจัย : 1. ศึกษานโยบายการจัดการขยะมูลฝอย และการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 2. บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประกอบด้วย วิธีการรูปแบบการจัดขยะมูลฝอยของท้องถิ่น ปัญหาและอุปสรรค ฯลฯ
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

มิศรา สามารถ

นเร เหล่าวิชยา

นิทรา แสวงทอง

สาธิต ภิรมย์ไชย

สุพัตรา แก้วมุกดา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th