ค้นหา

 การพัฒนารูปแบบการจัดระบบนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Service) ที่เหมาะสม สำหรับข้าราชการพลเรือนไทย : การสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการต่อการจัดระบบนักบริหารระดับสูง
รหัส : 08008672
โครงการ : การพัฒนารูปแบบการจัดระบบนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Service) ที่เหมาะสม สำหรับข้าราชการพลเรือนไทย : การสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการต่อการจัดระบบนักบริหารระดับสูง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 50,400 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาระบบนักบริหารระดับสูงในด้านโครงสร้างตำแหน่ง การสรรหาและเลือกสรร การสับเปลี่ยนหมุนเวียน ค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสร้างและพัฒนาผู้นำยุคใหม่ที่สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัฒน์
  2. เพื่อให้มีจำนวนผู้นำเพียงพอที่จะขับเคลื่อนและปรับเปลี่ยนระบบราชการได้
  3. เพื่อให้ระบบบริหารบุคคลของนักบริหารระดับสูงมีความโปร่งใส เป็นธรรม
นักวิจัย :

ลักขณา ผูกผึ่ง

ชุลีพร เดชขำ

นำบุญ เจนสรรพกิจกุล

วรภา ชัยเลิศวณิชกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th