ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของกลุ่มประชาคม ในการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของสงขลา
รหัส : 08008659
โครงการ : การมีส่วนร่วมของกลุ่มประชาคม ในการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของสงขลา
Project : The Participation of Civic Groups in Developing Local Government of Songkhla.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 150,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรวมกลุ่มประชาคมในจังหวัดสงขลา
  2. เพื่อศึกษาพัฒนาและลักษณะการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มประชาคมในจังหวัดสงขลา
  3. เพื่อศึกษาบทบาทของประชาคม ต่อชุมชนในการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
นักวิจัย :

ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม

ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

ภาณุ ธรรมสุวรรณ

อดิศร ศักดิ์สูง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th