ค้นหา

 นโยบายรัฐ : บทบาทของผู้นำท้องถิ่นด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษากรณีจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
รหัส : 08008196
โครงการ : นโยบายรัฐ : บทบาทของผู้นำท้องถิ่นด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษากรณีจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
Project : Policy of state : The Role of Community Leader in Natural and Environment Management, Case Study Changwat Pra Nakorn Sri Ayutthaya.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 281,600 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2539
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาแนวคิดของผู้นำท้องถิ่น ในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. เพื่อทราบบทบาทของผู้นำท้องถิ่น ต่อการควบคุม ดูแลรักษาป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3. เพื่อศึกษานโยบายของรัฐ ที่มีต่อการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น
  4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมต่อผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ศึกษา
นักวิจัย :

ธนพรรณ สุนทระ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th