ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของเยาวชนและการกำหนดนโยบายของรัฐ
รหัส : 08008092
โครงการ : การมีส่วนร่วมของเยาวชนและการกำหนดนโยบายของรัฐ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 190,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2537
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะรัฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษานโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชนไทย
  2. ศึกษาบทบาท ทัศนคติ และกระบวนการแก้ไขปัญหาของเยาวชน
  3. ศึกษาปัญหาและความรุนแรงของปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน
  4. ศึกษาแนวนโยบายและแนวทางระดมทรัพยากรในการแก้ไขปัญหาเยาวชนที่เหมาะสมกับสังคมไทยในปัจจุบัน
นักวิจัย :

ทิพาพร พิมพิสุทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th